Nõuandeid laenu taotlejale

Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Londoni pankadevaheline laenuintress. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. klient, kes on pangast laenu saanud. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist.

Nõuandeid laenu taotlejale. Laen kohe raha katte, laenud.

. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Kliendile pakutav pangateenus. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused.. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Kiire laenude internetis on suurepärane lahendus siis, kui mõne ostu või makse jaoks on kiirelt raha vaja. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Krediidi tagasimaksmise aega võib pikendada vajaliku ajani. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.

Nõuandeid laenu taotlejale. Laenud kuni 10000 EUR. Laenud.

. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Lõppsaldos kajastatakse bilansis kohustusena laen. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine.

Internetipank - Swedbank

. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Käibe­teatis Käivete aruanne. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Nõuandeid laenu taotlejale. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Laenamine kus ei pea iskut tuvatama. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Kui laenu tuleb pikendada, peate arvestama komisjonitasudega, mis on sätestatud lepingus, mille olete kiire laenude andjaga sõlminud. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval.

Nõuandeid laenu taotlejale. Laenan raha, tagatiseta laen.

. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana.

Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Moneyzen – Laenusumma kuni 10 000 €. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames

Märkused