Erakliendi laen hea ja soodne laen

Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt.

Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Erakliendi laen hea ja soodne laen. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud.

Erakliendi laen hea ja soodne laen. Kiirlaenu andja Tartus.

. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Londoni pankadevaheline laenuintress. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Elektroonika, digikaup, kodutehnika | Klick e-pood. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Erakliendi internetipank | SEB. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende.

Erakliendi laen, hea ja soodne laen -

. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon".. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Erakliendi laen, hea ja soodne laen. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Kiire elutempo juures või juhtuda, et suhete hoidmine on keeruline. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Bigbank | Laenudele spetsialiseerunud pank. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil.

Erakliendi laen hea ja soodne laen. Laenud ilma.

. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud.

Laen soodne raha laenamine. Erakliendi laen hea ja soodne laen

. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele

Märkused